Privacybeleid

Met ingang van 1 juli 2021

Algemene uitgangspunten

Wij zetten ons in voor een transparante en veilige gegevensverwerking. Als onderneming die in de Europese Unie is gevestigd, verbinden wij ons ertoe alle persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de EU-privacynormen en -wetten. In deze privacyverklaring geven wij u informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden, wat uw rechten zijn en waar u contact met ons kunt opnemen als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens alleen wanneer wij uw toestemming hebben of wanneer wij daartoe gerechtigd zijn op grond van andere legitieme redenen, met name wanneer (a) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Service en om ons in staat te stellen met u een contract te sluiten in verband met de levering van de Service, (b) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn; (c) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons als verantwoordelijke voor de verwerking of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van u als betrokkene, en die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene minderjarig is.

Wij verwerken geen bijzondere categorieën persoonsgegevens, d.w.z. geen persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, noch de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te kunnen identificeren, gegevens over gezondheid of gegevens over het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

Als u niet minstens 16 jaar oud bent, vraag dan advies aan uw ouders, of een andere volwassen persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, voordat u de Wallet of een van de Services gaat gebruiken.

Definities en interpretaties

Tenzij een definitie van een met een hoofdletter geschreven term die in dit Privacybeleid wordt gebruikt hieronder is gedefinieerd, vindt u de interpretatie van de term in onze Servicevoorwaarden.

Aanbieder of wij of BudgetBakers betekent de onderneming BudgetBakers s.r.o. (contactgegevens in de rubriek Contactgegevens op www.budgetbakers.com), opgericht naar het recht van de Tsjechische Republiek, met maatschappelijke zetel Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praag 5, Tsjechische Republiek, bedrijfs-ID: 02882957, ingeschreven in het handelsregister dat wordt bijgehouden door de Gemeentelijke Rechtbank van Praag, folio C 224352.

BudgetBakers is een AISP (Account Information Service Provider) in de zin van artikel 41 van de Tsjechische Wet nr. 370/2017 Coll., inzake betalingssystemen, zoals gewijzigd, geautoriseerd door de nationale bevoegde autoriteit, de Tsjechische Nationale Bank (Czech National Bank, de „CNB“), ID 48136450, met maatschappelijke zetel Na příkopě 864/28, Praag 1 – Nové Město, Tsjechische Republiek(www.cnb.cz), voor het verlenen van betaalrekeninginformatieservice.

Service betekent een reeks functies die gebruikers in staat stellen hun financiële situatie te volgen en te analyseren of enige andere service die door BudgetBakers wordt aangeboden (al naar gelang het geval). Services kunnen verschillend zijn voor gebruikers van verschillende platforms – Android, iOS en web en kunnen ook worden onderverdeeld in gratis functies en Premium-functies. De aanbieder heeft het recht om op elk moment de omvang van de services uit te breiden of te beperken. Voor meer informatie, zie onze Servicevoorwaarden.

Gebruiker of u betekent een persoon die gebruik maakt van de Wallet, Services, andere applicaties, websites of die Inhoud leest die gecreëerd of beschikbaar gesteld is door de Aanbieder.

Wallet betekent een programma (applicatie), genaamd Wallet, die door de Aanbieder is gecreëerd om de inkomsten en uitgaven van Gebruikers te registreren, evenals andere financiële of niet-financiële gegevens of Inhoud naar keuze van de Gebruiker. Wallet is beschikbaar voor apparaten die draaien op Android- en iOS-systemen als een mobiele app en als een desktop internetplatform dat beschikbaar is op de Website. Wallet is bedoeld om de uitgaven en inkomsten van de gebruiker bij te houden. Via Wallet kunt u de Aanbieder toestemming geven om informatie over uw betaalrekening op te vragen bij een derde partij, die uw betaalrekening onderhoudt. 

App betekent een gespecialiseerd programma (applicatie) gebruikt door de Gebruiker, inclusief de Wallet en applicaties van derden zoals de Woolsocks app.

App Store betekent een app store platform waarmee gebruikers apps kunnen doorbladeren en downloaden, inclusief Wallet, bijv. Apple Store, Google Play of HUAWEI AppGallery.

Website betekent een samenhangende groep pagina’s die beschikbaar zijn op www.budgetbakers.com op het World Wide Web, beschouwd als een enkele entiteit met bepaalde Inhoud die door de Aanbieder wordt onderhouden.

Premium-functies zijn extra Services die een bepaalde waarde bieden voor bepaalde Gebruikers en die toegankelijk zijn tijdens de proefperiode of via een in-app-aankoop. Deze reeks kenmerken is niet definitief, aangezien de aanbieder Premium-functies kan toevoegen of schrappen.

Delen betekent specifieke Gebruikers toegang verlenen tot online Inhoud in Wallet of Website. Dit wordt gedaan via Premium-functie genaamd Groepsdelen waar gebruiker kan uitnodigen en gebruikers selecteren door zijn of haar keuze om hen toegang en rollen te geven om te bekijken, beheren of beheren van inhoud in Wallet.

Bankverbindingen betekent geautomatiseerd algoritme gemaakt door Aanbieder, die door Gebruiker en met toestemming gegeven aan BudgetBakers van Gebruiker wordt gebruikt om toegang te krijgen tot informatie van verschillende soorten bankrekeningen van Gebruiker om gegevens van deze bankrekening te lezen en weer te geven in een App en alleen voor de Gebruiker, tenzij hij in de Wallet toestemming heeft gegeven dat andere personen deze zien via de functionaliteit Delen. Wallet toont alleen informatie van bankrekeningen, Wallet is niet ontworpen en daarom niet in staat om te veranderen, wijzigen of verzenden van informatie in de bankrekening van de gebruiker.

Onder inhoud wordt iets verstaan dat in de Wallet, Website of andere media tot uitdrukking moet worden gebracht, zoals spraak, geschrift, film, clip, video of een van de verschillende kunsten. Inhoud kan worden gemaakt door Aanbieder of door Gebruiker.

Onder persoonlijke informatie of persoonsgegevens wordt in het algemeen verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Derde partij betekent een organisatie waarmee de Aanbieder samenwerkt (en die, naargelang het geval, bepaalde onderdelen van de Service kan verlenen of een door een Gebruiker gebruikte applicatie kan beheren).

Cookies betekent een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een anonieme unieke identificatiecode bevat, die vanaf de computers van een website naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Webbakens zijn afbeeldingen (gifs van één pixel) die op een webpagina of in een e-mail worden geplaatst om het gebruik van de site en de activiteit te meten en te analyseren.

Aanbieding betekent elke niet nader gespecificeerde marketingactiviteit die aan Gebruiker kan worden getoond.

Recht  betekent de wetten van de Tsjechische Republiek of rechtstreeks toepasselijke verordeningen van de Europese Unie. 

Welke informatie verwerken wij over u en hoe wordt die verzameld?

Wij verwerken identificatie persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt en formulieren invult tijdens het registratieproces. Om u in Wallet te registreren, moet u uw gebruikersnaam aanmaken door ons uw e-mailadres te verstrekken, waarmee wij de geregistreerde gebruiker van onze Wallet kunnen identificeren. U moet ook een wachtwoord aanmaken om uw gegevens in de app te beschermen. Nadat u bent ingelogd, kunt u uw persoonlijke gegevens bijwerken en uw naam, achternaam, geboortedatum en geslacht toevoegen. Deze informatie helpt ons om u te voorzien van onze Services, met inbegrip van klantenondersteuning en systeemwaarschuwingen. Het opgeven van naam, voornaam, geboortedatum en geslacht is vrijwillig en u kunt een schuilnaam gebruiken als uw naam en achternaam.

Wanneer u ervoor kiest om in te loggen in Wallet met behulp van uw Google-of Facebook-account, zullen we een deel van uw Google-account informatie of Facebook-account informatie ontvangen in de mate die overeenkomt met uw Google / Facebook-privacy-instellingen. Wij ontvangen van deze Services uw e-mail, naam en achternaam.

Wanneer u een Premium-functie van onze App wenst te verkrijgen, zullen de betalingsdienstaanbieders informatie verzamelen die noodzakelijk is om de betaling voor onze Services te verwerken. Wij verwerken geen informatie over uw krediet- of debetkaart, aangezien de betaling wordt verwerkt via de respectievelijke App Store. Wij identificeren u in ons systeem via uw respectievelijke App Store ID, die een digitale code is. Wij krijgen niet uw identiteitsgegevens die u aan de respectievelijke App Store hebt verstrekt.

Wanneer u de Wallet gebruikt, verzamelen wij gegevens over hoe u onze Wallet gebruikt, om u de Service te kunnen verlenen worden deze gegevens verzameld door analytische tools – Mixpanel, Fabric of Google Analytics.

Als u de Wallet gebruikt en u geeft ons daar toestemming voor, kunnen wij:

 •  
  • – Uw locatie volgen. De geodata stelt ons in staat u een betere Service te verlenen. Tenzij u anderszins instemt, verwerken wij deze informatie om u bepaalde functionaliteiten in onze Wallet te bieden, zoals Smart Assistant of heatmaps, om u beter te helpen uw uitgaven te volgen.
  • – Identiteit uitlezen- helpt ons bij het vinden van accounts op het apparaat en het lezen van uw eigen contactkaart, zodat wij u eenvoudiger Inlogservices kunnen aanbieden
  • – Contacten inzien – helpt ons bij het vinden van accounts op het apparaat en het lezen van uw contacten om u een betere Service te bieden met de functie Schuld en Delen
  • – Foto’s/Media/Bestanden lezen en wijzigen, om u in staat te stellen Inhoud te lezen zoals foto’s van ontvangstbewijzen of bewijsstukken van uw uitgaven
  • – Uw opgeslagen Inhoud lezen, wijzigen of verwijderen – ons toestaan uw Inhoud op uw apparaat op te slaan
  • – Camera gebruiken – laat ons foto’s nemen van uw ontvangstbewijzen en voeg uw eigen audiovisuele Inhoud toe
  • – Wifi-verbinding bekijken – die het mogelijk maakt om over te schakelen van offline naar online modus om uw Inhoud te synchroniseren

De bovenstaande toestemmingen zijn opt-in en u kunt uw instelling altijd wijzigen op uw mobiele apparaat in Instellingen – Apps – sectie Toestemmingen.

Wanneer u een App gebruikt om uw financiën bij te houden, worden uw transactiegegevens op onze servers opgeslagen, waaronder inkomsten, uitgaven, categorieën, bedragen, valuta, labels, rekeningtype, datum, tijd en andere details die door de Gebruiker zijn verstrekt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het verlenen van Services waarom u verzoekt in verband met uw gebruik van Wallet of andere Services die door BudgetBakers worden verleend. U mededelingen te sturen of contact met u op te nemen met relevante informatie over onze Services of met Aanbiedingen. Wij gebruiken uw gegevens voor statistische en marketinganalyses, systeemtests, onderhoud en ontwikkeling of om uw verzoek of claim via ons klantenservicekanaal te behandelen. Op basis van uw gegevens gebruiken wij uw gegevens om informatie te verstrekken waarvan wij denken dat die voor u van belang is, zoals adviezen over financieel gedrag of speciale aanbiedingen van onze partners.

Wij kunnen gebruik maken van analytische technologie om rapporten en analyses te maken van uw voorkeuren (geodata, aankoopvoorkeuren, geplande uitgaven), die ons in staat stellen u een betere Service te verlenen en u gepersonaliseerde Aanbiedingen te doen. Wij maken gebruik van Google Analytics, Facebook Analytics, Mixpanel en Fabric analytische Services om u relevantere berichten te kunnen sturen op basis van uw gedrag.

Indien u gebruik maakt van een door BudgetBakers geleverde App, kunnen wij van tijd tot tijd een push notificatie of een in-app bericht rechtstreeks naar uw Wallet sturen, of een e-mail, commerciële communicatie. U kunt dergelijke communicatie uitschakelen binnen de Wallet of door u af te melden van deze Service volgens de instructies aan het einde van elk van dergelijke e-mailberichten.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbriefdienst, machtigt u ons om u commerciële berichten te sturen naar uw e-mail of push-notificatie of in-app-bericht rechtstreeks naar uw app, met Aanbiedingen van derden van goederen en Services die zijn afgestemd op uw interesses, totdat u dergelijke communicatie uitschakelt binnen de Wallet of door u af te melden voor dergelijke communicatie volgens de instructies aan het einde van elk van dergelijke e-mailcommunicaties.

Wij delen deze geaggregeerde gegevens niet met derden, tenzij ze geanonimiseerd of gepseudonimiseerd zijn (bv. door alleen uw Apple ID-code of Google ID-code te gebruiken, waardoor derden u niet kunnen identificeren), of tenzij u ons verzoekt om de gegevens te delen en u ons toestemming geeft voor een dergelijk delen.

Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken met het oog op onderzoek naar criminele activiteiten en wetsovertredingen, aan gerechtelijke of andere overheidsinstanties, met name wetshandhavingsinstanties op grond van bevelschriften, dagvaardingen of andere bevelen van overheidswege.

 Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met derde aanbieders van sociale media wanneer u geregistreerd bent met uw BSN. Raadpleeg het privacybeleid van deze sociale-mediaproviders om meer te weten te komen over uw accountinstellingen. 

Om u sommige Services te verlenen, zoals Bankverbinding, delen wij uw persoonsgegevens met vertrouwde derde partijen of banken. Behoudens uw verzoek en uitdrukkelijke toestemming voor het delen van gegevens, kunnen wij uw gegevens ook delen met een exploitant van een App van derden. 

Bovendien delen wij uw gegevens met verschillende gegevensverwerkers in onze dagelijkse verwerking, te weten onze leveranciers, voornamelijk leveringsbedrijven, IT-leveranciers, hosting- en marketingdienstverleners, leveranciers van statistische en databasesoftwaretools, en ook met andere entiteiten die Services aan ons verlenen. Naast gegevensverwerkers geven wij uw persoonsgegevens ook door aan derden, die niet aan onze instructies gebonden zijn. Dit zijn bijvoorbeeld onze consultants, advocaten of belastingadviseurs die uw gegevens van ons ontvangen op basis van een overeenkomst en uw persoonsgegevens verwerken om juridische redenen of om onze eigen belangen te beschermen.

Omdat wij gebruik maken van verschillende gegevensverwerkers en andere dienstverleners en deze van tijd tot tijd wijzigen, is het niet passend om specifieke ontvangers van persoonsgegevens te identificeren. Indien u echter geïnteresseerd bent, zullen wij op uw verzoek de naam bekendmaken van de verwerker(s) die op dat moment in gebruik is (zijn).

Specifieke informatie voor gebruikers van Bankverbinding

Dit onderdeel is van toepassing wanneer u als gebruiker BudgetBakers verzoekt u te voorzien van een rekeninginformatiedienst (AIS) zoals gedefinieerd in de respectieve betalingsregelgeving, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de PSD2 en alle wet- of regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is in het rechtsgebied van BudgetBakers die uitvoering geeft aan PSD2, ongeacht via welke App u BudgetBakers heeft verzocht u te voorzien van de AIS, d.w.z. Wallet of andere Apps van derden (bijv. Woolsocks geëxploiteerd door Woolsocks AG). De overige bepalingen van dit Privacybeleid zijn eveneens van toepassing, echter slechts in de mate van het mogelijke.

Als u BudgetBakers verzoekt om u te voorzien van de accountinformatieservices, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan onze Algemene Voorwaarden en eventuele toepasselijke licentie- of dienstvoorwaarden van Derden (al naar gelang het geval en zoals aan u zal worden medegedeeld). Al uw persoonlijke informatie die wordt verstrekt in verband met of waartoe toegang wordt verkregen tijdens uw deelname aan de Bankverbinding-functie, wordt uitsluitend verwerkt om u de rekeninginformatiedienst te kunnen verlenen. Uw rekeninginformatie en alle andere persoonlijke gegevens waartoe u toegang hebt via de Bankverbinding-functie, worden gecodeerd verzonden via beveiligde protocollen en worden tijdelijk opgeslagen op onze servers. Deze informatie wordt tijdelijk in de cache opgeslagen op een manier die niet leesbaar is voor BudgetBakers. 

Het AIS wordt door BudgetBakers verstrekt op basis van uw toestemming. Uw toestemming vervalt na 90 dagen en daarna wordt u verzocht deze opnieuw te geven op dezelfde wijze als u oorspronkelijk toestemming hebt gegeven.

U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door de volgende handelingen:

 •  
  • – U kunt de levering van BudgetBakers AIS te allen tijde annuleren door uw bankrekening af te sluiten (hetzij binnen de respectievelijke App die u gebruikt of binnen uw respectievelijke bankrekeninginstellingen). 
  • – U kunt BudgetBakers ervan op de hoogte stellen dat u de toestemming van AIS intrekt via het hieronder vermelde e-mailadres. 
  • – U kunt alle gebruikersgegevens verwijderen in uw profiel instellingen in de respectievelijke App die u gebruikt of uw profiel verwijderen door uw verzoek aan BudgetBakers te sturen op het hieronder vermelde email adres of naar het email adres van uw respectievelijke Derde partij exploitant. 

Houd er rekening mee dat de intrekking of het verlopen van uw AIS toestemming geen invloed heeft op de acties van BudgetBakers voorafgaand aan de intrekking of het verlopen. 

Bewaring van gegevens

Wij bewaren de persoonlijke informatie zolang u uw account in de Wallet actief gebruikt. Wij zullen elke account inactiveren en alle informatie verwijderen die u in ons systeem hebt ingevoerd, indien u langer dan 24 maanden niet op de Wallet hebt ingelogd. Wij zullen ook de gegevens wissen die u ons tijdens het gebruik van Wallet hebt verstrekt indien u ons daarom verzoekt (voor details zie hieronder Recht op wissen). Om technologische redenen zal uw account binnen 1 maand na uw verzoek van onze servers worden verwijderd. In geval van beëindiging of stopzetting van de Service door het bedrijf, zullen uw gegevens permanent worden gewist.

Toestemming

Indien u ons toestemming hebt verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken, door uw toestemming te verwijderen in Wallet – Instellingen – rubriek Persoonlijke gegevens & privacy of door u af te melden van deze Service volgens de instructies aan het einde van elk van dergelijke e-mailberichten. 

Cookies

Waarvoor worden cookies gebruikt? Cookies helpen gebruikers van toepassingen en terugkerende bezoekers van websites te identificeren, ze onthouden de voorkeuren van gebruikers, helpen gebruikers taken uit te voeren zonder informatie opnieuw te moeten invoeren wanneer ze van de ene pagina naar de andere surfen of de site later bezoeken. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker bij het surfen op het web te volgen voor online gedragsgerichte reclame en om advertenties te tonen die relevant zijn voor iets waar de gebruiker in het verleden naar heeft gezocht.

Welk soort cookies gebruiken wij? Om u beter van Service te kunnen zijn, gebruiken wij cookies wanneer u onze website www.budgetbakers.com bezoekt of wanneer u onze Wallet gebruikt. Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Wij gebruiken de term „cookies“ om te verwijzen naar stukjes informatie die naar uw browser worden gestuurd en op uw computer of apparaat worden opgeslagen om informatie over uw voorkeuren op te slaan en soms te traceren om gedragsgerichte reclame te leveren. Systeemcookies stellen ons in staat u Services te verlenen waarom u specifiek hebt gevraagd en zijn essentieel om u in staat te stellen op de Website en in de toepassing te navigeren en de functies ervan te gebruiken, zoals cookies die worden gebruikt om de gebruiker te identificeren zodra hij of zij is ingelogd. Zonder deze cookies kunnen sommige Services waarom u hebt gevraagd, niet aan u worden verleend. Afgezien daarvan gebruiken wij cookies en cookies van derden die ons helpen uw browse-geschiedenis te volgen om u gedragsgerichte reclame aan te bieden. Wij zullen deze cookies alleen gebruiken als u ons daarvoor expliciet toestemming geeft op onze website www.budgetbakers.com. U kunt sommige of alle cookies uitschakelen of weigeren, of de reeds ingestelde cookies verwijderen in de webbrowser die u gebruikt. De cookies die wij gebruiken kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Sessiecookie die wordt gewist wanneer u de browser sluit, hij bestaat alleen in het tijdelijke geheugen van uw apparaat terwijl u op de website surft;

Permanente cookies die gedurende een vooraf bepaalde periode op de computer/het apparaat van de gebruiker blijven staan; deze blijven in werking, zelfs wanneer u de browser hebt afgesloten, en onthouden uw inloggegevens en wachtwoord zodat u deze niet telkens hoeft in te tikken wanneer u de site gebruikt; en

Third-party cookies deze worden geplaatst door derde partijen met als doel bepaalde informatie te verzamelen om diverse onderzoeken te doen naar gedrag, demografie etc.

Persistente cookies en cookies van derden worden automatisch verwijderd als u inactief bent en onze website gedurende meer dan 6 maanden niet bezoekt of onze applicatie niet gebruikt. Ook kunt u deze cookies verwijderen als u uw voorkeuren wijzigt.

Webbakens zijn afbeeldingen (gifs van één pixel) die op een webpagina of in een e-mail worden geplaatst om het gebruik van de site en de activiteit te meten en te analyseren. Webbakens of soortgelijke technologieën helpen ons de inhoud van onze Services beter te beheren door ons te informeren welke Inhoud effectief is, gebruikers van de Services te tellen, na te gaan hoe gebruikers door de Services navigeren, te tellen hoeveel e-mails die we hebben verzonden daadwerkelijk zijn geopend of te tellen hoeveel bepaalde artikelen of links daadwerkelijk zijn bekeken. Wij koppelen de door Webbakens verzamelde informatie niet aan de Persoonlijke Informatie van onze gebruikers.

U kunt meer te weten komen over cookies op www.allaboutcookies.org. Daar vindt u ook nuttige informatie over cookies en over hoe u cookies kunt blokkeren met verschillende soorten browsers. Wij wijzen u er echter op dat het blokkeren of verwijderen van cookies die op de Website of de applicatie worden gebruikt, gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid en functionaliteit van de Website en de dienstverlening aan u via onze applicatie.

Veiligheidsbeleid

Wij volgen strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van uw persoonsgegevens. Om aan de hoogste technische normen te voldoen en onze interne procedures te certificeren, zijn wij gecertificeerd volgens de ISO 27001-norm en worden onze systemen regelmatig getest volgens de volledige OWASP-methode.

Wij eisen van alle 3e partijen dat zij passende technische normen hanteren om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer wij uw persoonsgegevens delen met 3e partijen die optreden als verwerkers van persoonsgegevens voor BudgetBakers als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op servers van derden, met wie wij een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten volgens de normen van de EU-wetgeving, zodat uw privacy en veiligheid worden gewaarborgd. Wij verwerken geen persoonsgegevens van EU-gebruikers buiten de EU, d.w.z. wij dragen geen persoonsgegevens over met het oog op hun gegevensverwerking buiten de EU. U kunt informatie krijgen over welke gegevensverwerkers wij gebruiken en waar wij persoonsgegevens opslaan door contact op te nemen met onze klantenservice op support@budgetbakers.com

Fysieke beveiliging

Aanbieder maakt gebruik van Microsoft Azure servers en Linode datacenter. Deze gegevensverwerkers, die wij gebruiken voor de opslag van uw persoonsgegevens, hebben de volgende gegevensbeveiligingsmaatregelen getroffen:

Biometrische scanning voor gecontroleerde toegang tot het datacenter, bewaking door beveiligingscamera’s op alle locaties van het datacenter, 24×7 personeel ter plaatse biedt extra bescherming tegen onbevoegde toegang, onopvallende faciliteiten voor een onopvallende aanwezigheid, fysieke beveiliging gecontroleerd door een onafhankelijk bedrijf.

Gegevensbescherming

Wij gebruiken 2 verschillende databasesystemen. Eén voor de opslag van gebruikersprofielen, de tweede voor individuele gebruikersgegevens. Beide databanken zijn toegankelijk via het beveiligde SSL-protocol.

Communicatie

Alle privégegevens die met de aanbieder worden uitgewisseld, worden altijd via SSL verzonden. Wij dragen uw gegevens niet over buiten de EU.

Contact

U kunt contact opnemen met de aanbieder via het e-mailadres: support@budgetbakers.com of via het contactformulier op de website http://www.budgetbakers.com indien u informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens of indien u een van uw rechten wilt doen gelden, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DPO@budgetbakers.com. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal uw vragen tijdens de normale kantooruren binnen 24 uur beantwoorden.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Recht op toegang tot uw gegevens

U hebt het recht ons te verzoeken u te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien dat het geval is, u toegang te verlenen tot de persoonsgegevens en de volgende informatie te verstrekken (a) de doeleinden van de verwerking; b) de betrokken categorieën persoonsgegevens; c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; d) indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen; (e) het bestaan van het recht om van ons rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te verlangen of bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking; f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) wanneer de persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens; h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor u. Indien uw gegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie buiten de Europese Unie, hebt u het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte. Indien u daarom verzoekt, verstrekken wij u een kopie van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Voor verdere kopieën die door u worden aangevraagd, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten. Indien u het verzoek langs elektronische weg hebt ingediend, en tenzij u anderszins verzoekt, wordt de informatie u in een algemeen gebruikte elektronische vorm verstrekt. Het in lid 3 bedoelde recht om een afschrift te verkrijgen mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging rectificatie te verkrijgen van alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Recht op verwijderen

U hebt het recht te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wissen, indien (a) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; (b) wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt, en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is; (c) u bezwaar maakt tegen individuele geautomatiseerde besluitvorming en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct-marketing; d) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de Europese Unie of wetgeving waaraan wij zijn onderworpen; f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van Services van de informatiemaatschappij waarnaar wordt verwezen voor een kind jonger dan 16 jaar. Dit geldt niet voor zover de verwerking noodzakelijk is: (a) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de Europese Unie of de wetgeving waaraan wij onderworpen zijn, of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen; of (b) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Beleid inzake het verwijderen van gegevens

U hebt het recht om te verzoeken dat uw Persoonlijke Informatie van onze primaire productieservers wordt verwijderd. U bent eigenaar van uw gegevens. Op elk moment dat u uw gegevens uit ons systeem wilt laten verwijderen, kunt u ons verzoeken uw account van onze productieservers te verwijderen. Als gevolg daarvan zullen uw gegevens permanent van onze productieservers worden verwijderd en zal verdere toegang tot uw account onmogelijk zijn. Bovendien zal elke verbinding die wij met uw Accountinformatie tot stand hadden gebracht worden verbroken. Om er echter voor te zorgen dat wij u kunnen blijven bedienen in geval van storing of beschadiging van onze productieservers, bewaren wij back-ups van gedeelten van uw gegevens die zijn afgeleid van uw Accountinformatie op onze productieservers. Uw geaggregeerde gegevens worden voor onbepaalde tijd op deze servers opgeslagen. Wij behouden ons het recht voor om geaggregeerde of anonieme gegevens te gebruiken die zijn afgeleid van uw Persoonsgegevens of waarin uw Persoonsgegevens zijn verwerkt.

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die u ons verstrekt, zoals uw contactinformatie die u verstrekt als onderdeel van de accountregistratie. Indien uw Persoonlijke Informatie verandert, of indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze Services, kunt u onnauwkeurigheden corrigeren of verwijderen, of informatie wijzigen door de wijziging op elk gewenst moment via de Service door te geven. In sommige gevallen kunnen wij echter niet alle informatie die wij over u hebben, verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken dat wij de verwerking beperken wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is: (a) de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren; b) de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (c) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar deze door u zijn vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; d) u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking met het oog op individuele geautomatiseerde besluitvorming en er nog moet worden nagegaan of de legitieme gronden van ons als verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van u als betrokkene. Wanneer de verwerking beperkt is, worden deze persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een Lidstaat. U hebt het recht om door ons op de hoogte te worden gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens, die aan ons zijn verstrekt tijdens uw registratie in ons systeem of tijdens uw gebruik van onze applicatie, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u heeft het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere dienstverlener, wanneer: (a) de verwerking is gebaseerd op uw toestemming krachtens of op een contract; en (b) de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen. Wij verstrekken u deze gegevens in .csv-, .xls- of .pdf-formaat per e-mail, die wij gebruiken bij het gebruik van ons systeem. U kunt ons verzoeken de gegevens rechtstreeks aan de andere dienstverlener door te geven, voor zover dat technisch haalbaar is. Dat u gebruik maakt van het recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent niet dat u het gebruik van onze Services stopzet of dat u uw toestemming intrekt dat wij uw persoonsgegevens verder verwerken. Dit zal geen invloed hebben op de Services die wij u voorafgaand aan een dergelijk verzoek hebben verleend. Wij kunnen uw verzoek om gegevensoverdraagbaarheid afwijzen indien dit een negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij voeren onze profilering alleen uit voor direct-marketingdoeleinden. Wij analyseren geen persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt of die wij over u hebben verzameld tijdens het gebruik van onze Wallet voor een geautomatiseerd besluitvormingsproces, noch verstrekken wij dergelijke instrumenten of informatie aan een derde partij. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct-marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt. Wij als verantwoordelijke voor de verwerking verwerken uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt uw toestemming wijzigen door uw toestemming te verwijderen in de sectie Wallet – Instellingen – Persoonlijke gegevens & privacy.

U, als betrokkene, hebt het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, met inbegrip van profilering[1], en dat voor u rechtsgevolgen heeft of voor u soortgelijke ingrijpende gevolgen heeft, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Klachten

Indien u constateert of meent dat uw persoonsgegevens in strijd met uw privacy of de wet worden verwerkt, met name indien de persoonsgegevens onjuist zijn ten aanzien van het doel van de verwerking, kunt u op support@budgetbakers.com om uitleg vragen en eisen dat de daaruit voortvloeiende voorwaarde wordt opgeheven. Het kan met name gaan om het afschermen, herstellen, aanvullen of verwijderen van persoonsgegevens. Wij zullen het verzoek inwilligen als wij vinden dat het bezwaar gerechtvaardigd is. Indien u ten gevolge van de verwerking van persoonsgegevens andere dan materiële schade zou hebben geleden, zou u overeenkomstig het Tsjechisch burgerlijk wetboek recht hebben op rechtsmiddelen. Indien bij de verwerking van persoonsgegevens inbreuken zijn gepleegd op de verplichtingen die de wet aan de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker oplegt, zijn deze daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. Volgens de wet zullen wij in geval van een verzoek om afscherming, verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens andere ontvangers informeren, indien die er waren, en indien dat mogelijk is en geen onevenredige inspanningen zou vergen.

Indien u bezorgd bent over de verwerking van uw gegevens en u van ons geen bevredigende informatie hebt gekregen, kunt u een klacht indienen bij het bureau voor gegevensbescherming op www.uoou.cz. Dit doet geen afbreuk aan uw andere rechten, om verzoekschriften in te dienen bij de rechtbank en civielrechtelijke rechtsmiddelen aan te wenden.

Diversen

De relatie tussen ons met betrekking tot uw gegevensbescherming wordt geregeld door de wetten van de Tsjechische Republiek en de rechtstreeks toepasselijke verordeningen van de Europese Unie. Het is mogelijk dat wij de informatie in dit Privacybeleid van tijd tot tijd moeten wijzigen. Wij raden u aan ons Privacybeleid regelmatig te controleren op de meest recente versie. Wij zullen u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in de manier waarop wij persoonlijke informatie behandelen door een kennisgeving per e-mail te sturen of door een opvallende kennisgeving op onze Website te plaatsen.[1] Profilering is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met het oog op de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name om bepaald gedrag van de betrokkene, zoals aankoopvoorkeuren, economische situatie, gezondheid, interesses, locatie of verplaatsing, te analyseren of te voorspellen.

Share this page!

How it works

Resources

Support