Servicevoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (de „Voorwaarden“) zijn van toepassing op gebruikers van de mobiele applicaties Wallet, Board of hun webapplicaties op https://web.budgetbakers.com, op bezoekers van het portaal www.budgetbakers.com, en op gebruikers van enige andere Service, product of Inhoud die in verband met Wallet, Board of de Website door BudgetBakers s.r.o. beschikbaar wordt gesteld, ID: 02882957, met maatschappelijke zetel te Radlická 180/50, Smíchov, 150 00 Praag 5, Tsjechische Republiek („wij“, „BudgetBakers“, of „Aanbieder“). 

Door gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot ofwel de App of de Website (inclusief de mobiele versie van de Website) via een computer, mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat, of enig product, content of andere Service beschikbaar gesteld door de Aanbieder, stemt u er hierbij mee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden alsmede aanvullende voorwaarden en bepalingen van derden zoals aangegeven in deze Voorwaarden of in andere documenten die in de App of op de Website beschikbaar worden gesteld.

Definities en interpretaties

In deze Voorwaarden, tenzij de context anders vereist, geldt:

Rekeninginformatieservices (Account Information Services of AIS): een onlinedienst voor het verstrekken van geconsolideerde informatie over een of meer betaalrekeningen die door een betalingsdienstgebruiker bij een of meer andere betalingsdienstaanbieders worden aangehouden.

API betekent Application Programming Interface – een reeks functies en procedures waarmee toepassingen kunnen worden gecreëerd die toegang hebben tot de kenmerken, gegevens of inhoud van een besturingssysteem, toepassing of andere Service die door een derde wordt geleverd.

App betekent Wallet of Board.

App Store betekent een app store-platform waarmee gebruikers apps kunnen doorbladeren en downloaden, inclusief de App, bijv. Apple Store, Google Play of HUAWEI AppGallery.

Board betekent een programma (applicatie), genaamd Wallet, die door de Aanbieder is gecreëerd om de inkomsten en uitgaven van Gebruikers te registreren, evenals andere financiële of niet-financiële gegevens of inhoud naar keuze van de Gebruiker. Board is bedoeld voor gebruik door bedrijven, d.w.z. rechtspersonen en freelancers. Board is beschikbaar voor toestellen die draaien op Android- en iOS-systemen en desktop-internetplatforms.  Via Board kunt u de Aanbieder toestemming geven om informatie over uw betaalrekening op te vragen bij een derde partij, die uw betaalrekening onderhoudt. Het gebruik van Board is gedefinieerd in deze Voorwaarden, die zijn uitgegeven door de Aanbieder en aanvaard door de Gebruiker.

Inhoud betekent alles wat in een App, de Website, of andere media zoals spraak, schrijven, een film, clip, video of andere diverse kunst tot uitdrukking komt. Inhoud kan worden gemaakt door Aanbieder of door Gebruiker.

Contract betekent een overeenkomst over het gebruik van een App en/of het leveren van de Services volgens deze Voorwaarden die tussen de Aanbieder en de Gebruiker wordt gesloten.

Gratis functies betekent een basispakket van Services die gratis beschikbaar zijn in een App.

Wet betalingssystemen „: Wet nr. 370/2017 Coll. betreffende betalingssystemen, zoals gewijzigd.

Premium-functies zijn extra Services die een bepaalde waarde bieden voor bepaalde Gebruikers en die toegankelijk zijn tijdens de proefperiode of via een in-app-aankoop. Deze reeks kenmerken is niet definitief, aangezien de Aanbieder Premium-functies kan toevoegen of schrappen.

Registratie betekent het proces van het invoeren van identificatiegegevens van de Gebruiker in het registratieformulier op de Website of direct in de App en de bevestiging van de verzending van het formulier naar de Aanbieder.

Service of Services betekent een set van functies van een App die Gebruikers in staat stelt hun financiële situatie te volgen en te analyseren of Accountinformatieservices (zoals beschreven in sectie Accountinformatieservices verleend door de Aanbieder van deze Voorwaarden). Services kunnen verschillend zijn voor Gebruikers van verschillende platforms – Android, iOS en web en kunnen ook worden onderverdeeld in gratis functies en Premium-functies. De aanbieder heeft het recht om op elk moment de omvang van de Services uit te breiden of te beperken.

Delen betekent het verlenen van toegang aan specifieke Gebruikers tot online Inhoud in de App of op de Website. Dit wordt gedaan via een Premium-functie genaamd Groepsdelen waar Gebruiker kan uitnodigen en Gebruikers selecteren door zijn of haar keuze om hen toegang en rollen te geven om te bekijken, beheren of beheren van Inhoud in Wallet.

Gebruiker of u betekent een persoon die gebruik maakt van de Wallet, Services, andere applicaties, websites of die Inhoud leest die gecreëerd of beschikbaar gesteld is door de Aanbieder.

Gebruikersaccount betekent de account van de Gebruiker die is aangemaakt door Registratie in de App of online op de Website. Inloggen in de Gebruikersaccount is mogelijk door middel van inloggegevens, te weten de naam en het wachtwoord van de Gebruiker. De Gebruiker ontvangt de inloggegevens door registratie van de Gebruikersaccount, of de inloggegevens worden gecreëerd door de Gebruikersaccount te verbinden met het e-mailadres, Facebook- of Google+-account van de Gebruiker.

Wallet betekent een programma (applicatie), genaamd Wallet, die door de Aanbieder is gecreëerd om de inkomsten en uitgaven van Gebruikers te registreren, evenals andere financiële of niet-financiële gegevens of Inhoud naar keuze van de Gebruiker. Wallet is bestemd voor gebruik door natuurlijke personen, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Wallet is beschikbaar voor apparaten die draaien op Android- en iOS-systemen als een app en als een desktop internetplatform dat beschikbaar is op de Website. Wallet is bedoeld om de uitgaven en inkomsten van de gebruiker bij te houden. Via Wallet kunt u de Aanbieder toestemming geven om informatie over uw betaalrekening op te vragen bij een derde partij, die uw betaalrekening onderhoudt. Het gebruik van Wallet is gedefinieerd in deze Voorwaarden, die zijn uitgegeven door de Aanbieder en aanvaard door de Gebruiker.

Website betekent een samenhangende groep pagina’s die beschikbaar zijn op www.budgetbakers.com op het World Wide Web, beschouwd als een enkele entiteit met bepaalde Inhoud die door de Aanbieder wordt onderhouden.

Contract

Deze Voorwaarden regelen de wettelijke voorwaarden en de relatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker. Door de App te installeren of de App en/of Services te gebruiken, gaat de Gebruiker een Contract aan met de Aanbieder, waarbij de Inhoud van het Contract deze Voorwaarden omvat, of enige gerelateerde documenten waarnaar deze Voorwaarden verwijzen. Door de App te installeren of door de App op de Website te gebruiken, bevestigt de Gebruiker dat hij deze Voorwaarden heeft gelezen en deze zal naleven.

Het niet uitoefenen of niet afdwingen van enig recht of bepaling van de Voorwaarden door de Aanbieder of diens nalatigheid vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen uzelf en de Aanbieder en bepalen uw gebruik van de App en levering van de Services, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen uzelf en de Aanbieder (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Voorwaarden). De Aanbieder kan deze Voorwaarden of het Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien de Aanbieder materiële wijzigingen aanbrengt, zal hij u daarvan in kennis stellen via zijn Services of via e-mail. Als u bezwaar heeft tegen wijzigingen, kunt u uw account op elk gewenst moment sluiten. Indien de Gebruiker de Services blijft gebruiken na publicatie of verzending van een bericht over de wijzigingen in de Voorwaarden, betekent dit dat de Gebruiker instemt met de bijgewerkte Voorwaarden.

Registratie en Gebruikersaccount

De Services mogen pas worden gebruikt nadat de Registratie met succes is voltooid. De Gebruiker erkent dat de App niet beschikbaar zal zijn zonder Registratie.

Onderdeel van de Registratie is het verstrekken van basisregistratiegegevens over de Gebruiker. Deze gegevens kunnen worden verstrekt in het registratieformulier of door de account van de Gebruiker te verbinden met zijn Facebook- of Google+-account.

De Gebruiker is verplicht waarheidsgetrouwe informatie over zichzelf te verstrekken. Dit geldt ook voor gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt door zijn account te verbinden met een andere account op een sociaal netwerk.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk bewaren van de inloggegevens en het wachtwoord van zijn Gebruikersaccount. De Aanbieder kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting door u. Om de veiligheid te vergroten, raadt de Aanbieder aan om de Account van de Gebruiker te beveiligen met een pincode of vingerafdruk. Aanbieder gaat ervan uit dat berichten en verzoeken die rechtstreeks vanuit de omgeving van een App of via het desktop platform in een App worden ingediend, door een geregistreerde Gebruiker zijn gedaan. Voor bepaalde verzoeken kan door de Aanbieder een bevestiging per e-mail worden verlangd om ervoor te zorgen dat de identiteit van de Gebruiker niet wordt gecompromitteerd.

De Aanbieder heeft het recht om op elk moment de mogelijkheid tot het registreren en aanmaken van een Gebruikersaccount te weigeren.

Gebruik van de app en verbodsbepalingen

U mag de App of Website uitsluitend in overeenstemming met deze Voorwaarden gebruiken. U dient de App of Website niet te gebruiken wanneer het gebruik u zou afleiden van uw vermogen om u te concentreren op situaties die de dood tot gevolg kunnen hebben of gevaarlijk zijn voor uw persoonlijke gezondheid of de gezondheid van anderen. Voorbeelden hiervan zijn het besturen van een voertuig, het werken met gevaarlijke stoffen, het werken met elektrische apparaten, het verplaatsen van scherpe randen, het lopen in mensenmassa’s, enz. Alle schade en verliezen die verband houden met oneigenlijk gebruik zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

U mag de App niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag, door gebruik te maken van de App, geen wetten schenden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht of handelsmerk wetten).

Gebruikers mogen de App niet wijzigen of aanpassen of een andere website wijzigen om op die manier ten onrechte te suggereren dat deze is verbonden met de App of de Website of enige andere van de Services van de Aanbieder. U stemt ermee in om geen enkel deel van de App te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, en om de App niet te gebruiken of er toegang toe te verkrijgen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder. De Aanbieder kan, maar is niet verplicht tot, het verwijderen van Content en accounts die Content bevatten die zij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, of anderszins verwerpelijk acht of die inbreuk maken op het intellectueel eigendom van enige partij of deze Voorwaarden. Verbaal, fysiek, schriftelijk of ander misbruik (inclusief bedreigingen met misbruik of vergelding) van enige klant, werknemer, lid of leidinggevende van de Aanbieder zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van de account. U begrijpt dat de technische verwerking en transmissie van de Service, inclusief uw Content, onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. U mag geen ongevraagde e-mail-, SMS- of „spam“-berichten uploaden, posten, hosten of verzenden. U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen. Indien uw bandbreedtegebruik significant hoger is dan het gemiddelde bandbreedtegebruik (zoals uitsluitend bepaald door de Aanbieder) van andere klanten van de Aanbieder, dan behoudt de Aanbieder zich het recht voor om uw account onmiddellijk buiten werking te stellen of uw filehosting te beperken totdat u uw bandbreedtegebruik kunt verminderen.

Services en prijzen

De App is bedoeld voor Gebruikers die hun records handmatig bijhouden door hun transacties in te voeren in de App interface en op basis van die records biedt de App grafieken, overzichten van informatie en advies, gebaseerd op wiskundige modellen.

De App is niet ontworpen en kan niet worden gebruikt als een instrument dat geld of monetaire equivalenten kan accepteren of opslaan, de App is niet ontworpen om financiële transacties of overdrachten uit te voeren; de App is een alleen-lezen apparaat.

Gebruikers kunnen ook geavanceerde methoden voor gegevensinvoer gebruiken, zoals handmatige import vanuit xls- of csv-formaten of automatische synchronisatie met hun bankrekening. Deze geautomatiseerde functionaliteit stelt haar Gebruikers in staat hun transacties van hun bankrekeningen te importeren door toestemming te geven aan de App en relevante referenties te verstrekken voor hun bankrekening. Deze verbinding is alleen-lezen en de gegevens van de bankrekening van de Gebruiker kunnen niet worden gewijzigd of aangepast.

Services worden geleverd in het zogenaamde Freemium model waarbij een set van Services gratis te gebruiken is en het mogelijk maakt om de App te gebruiken tot een bepaalde mate die de basisbehoeften van Gebruikers dekt. Meer geavanceerde Services zijn beschikbaar voor Gebruikers in de Proef- of Premiummodus, waarmee Gebruikers geautomatiseerde of geavanceerde functies kunnen gebruiken.

Services kunnen verschillend zijn voor Gebruikers van verschillende App- platforms – Android, iOS en web en kunnen ook worden onderverdeeld in gratis functies en Premium-functies. De aanbieder heeft het recht om op elk moment de omvang van de Services uit te breiden of te beperken.

Actuele gedetailleerde informatie over de prijzen van de App en de gerelateerde Services zijn altijd beschikbaar in uw Gebruikersaccount in de App. Het gebruik van de App kan extra kosten met zich meebrengen, zoals kosten voor de internetverbinding, die door de Gebruikers zullen worden gedragen. 

Wijzigingen van de Service en Prijzen

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om te allen tijde en van tijd tot tijd de App (of enig deel daarvan), tijdelijk of permanent, te wijzigen of stop te zetten.

Prijzen van alle Premium-functies, inclusief maar niet beperkt tot de maandelijkse/jaarlijkse abonnementskosten voor de Premium-functies, zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving van de Aanbieder. De prijswijziging heeft geen invloed op de prijzen van Premium-functies waarop u reeds geabonneerd bent. De Aanbieder zal niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de App en/of de Services.

Services van derden

Gebruikers erkennen dat de Aanbieder gebruik maakt van derde partijen en hosting partners om de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie te leveren die nodig is om de App te draaien.

De App maakt gebruik van functionaliteiten en Services van derden, zoals: 

  • Facebook die Gebruikers in staat stelt hun Facebook-account te gebruiken om in te loggen op de App,
  • Google die Gebruikers in staat stelt hun Google-account te gebruiken om in te loggen op de App, 
  • Foursquare om hun kaart- en locatiegegevens te gebruiken om heatmaps te maken en de Smart Assistant-dienst mogelijk te maken, 
  • Salt Edge Inc. voor het aansluiten van geselecteerde bankrekeningen en het gebruik van Salt Edge Customer Data API & Services en de licentievoorwaarden van Salt Edge voor eindgebruikers, Salt Edge Limited en het gebruik van hun Partnerprogramma voor toegang tot Open Banking in Europa, gedekt door hun Dashboard Servicevoorwaarden en Dashboard Privacybeleid, en 
  • Yodlee – om geselecteerde bankrekeningen aan te sluiten en gebruik te maken van Yodlee API & Services of andere. 

Door deze Voorwaarden te aanvaarden, erkent de Gebruiker dat er voorwaarden of privacybeleid van toepassing kunnen zijn op het gebruik van Services van derden. De Provider heeft geen of beperkte controle over de storing of onderbreking van Services van derden en garandeert deze niet. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige Services van derden of enige inhoud van derden.

Wij wijzen u erop dat een derde partij, die uw betaalrekening onderhoudt, de Aanbieder in staat stelt gebruik te maken van haar API, zodat de Aanbieder toegang krijgt tot informatie over uw betaalrekening.

Door de aanbieder verleende rekeninginformatieservices (synchronisatie van betaalrekeningen)

Dit onderdeel is van toepassing wanneer u als Gebruiker BudgetBakers verzoekt u te voorzien van een rekeninginformatiedienst (AIS) zoals gedefinieerd in de respectieve betalingsregelgeving, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de PSD2 en alle wet- of regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is in het rechtsgebied van BudgetBakers die uitvoering geeft aan PSD2, ongeacht via welke App u BudgetBakers heeft verzocht u te voorzien van de AIS, d.w.z. Wallet of andere Apps van derden (bijv. Woolsocks geëxploiteerd door Woolsocks AG) (de „Relevante App“).

BudgetBakers is een AISP (Account Information Service Provider) in de zin van artikel 41 van de Tsjechische Wet nr. 370/2017 Coll., inzake betalingssystemen, zoals gewijzigd, geautoriseerd door de nationale bevoegde autoriteit, de Tsjechische Nationale Bank (Czech National Bank, de „CNB“), ID 48136450, met maatschappelijke zetel Na příkopě 864/28, Praag 1 – Nové Město, Tsjechische Republiek (www.cnb.cz), voor het verlenen van betaalrekeninginformatiedienst. BudgetBakers heeft haar licentie gepasporteerd om in de gehele Europese Economische Ruimte op grensoverschrijdende basis rekeninginformatieservices te kunnen aanbieden.

Het door BudgetBakers geleverde AIS is ontworpen om de bankrekening van een Gebruiker te kunnen koppelen en geautomatiseerde import van gegevens en transacties te ontvangen die door de Gebruiker via zijn bankrekening of meerdere bankrekeningen zijn uitgevoerd. Deze functionaliteit is ontworpen als alleen-lezen, en de Gebruikers kunnen geen gegevens wijzigen (bedragen, gegevens) die uit deze bron worden opgehaald.

BudgetBakers kan het AIS alleen verstrekken op basis van uw uitdrukkelijke toestemming waarin u bevestigt dat BudgetBakers toegang heeft tot uw respectievelijke betaalrekening. U zult worden gevraagd om de toestemming te geven binnen de Relevante App. U kunt deze toestemming op elk moment binnen de Relevante App intrekken. U kunt BudgetBakers ook op de hoogte stellen van het intrekken van uw toestemming door een e-mail te sturen naar het hieronder vermelde e-mailadres. U erkent hierbij dat het intrekken/verstrijken van de toestemming geen invloed heeft op de handelingen van BudgetBakers voorafgaand aan het intrekken/verstrijken. 

BudgetBakers kan ook, na uw toestemming, uw betaalrekeninggegevens delen met de exploitant van de Relevante App. Dergelijk delen zal plaatsvinden totdat de toestemming om dergelijke gegevens te delen vervalt of door u wordt ingetrokken, of totdat de Relevante App exploitant dit delen uit eigen beweging stopzet. U zult worden gevraagd om de toestemming te geven binnen de Relevante App. U kunt deze toestemming op elk moment binnen de Relevante App intrekken. U kunt BudgetBakers ook op de hoogte stellen van het intrekken van uw toestemming door een e-mail te sturen naar het hieronder vermelde e-mailadres. U erkent hierbij dat het intrekken/verstrijken van de toestemming geen invloed heeft op de handelingen van BudgetBakers voorafgaand aan het intrekken/verstrijken. 

BudgetBakers is onderworpen aan wettelijke vereisten (onder relevante wetgeving van de Europese Unie of lokale wetgeving) met betrekking tot antiwitwaspraktijken, financiering van terrorisme en gerelateerde identiteitscontroles van onze klanten en het monitoren van hun status en activiteiten („KYC“). Om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving, kan BudgetBakers van u bepaalde informatie verlangen en bijhouden om zaken vast te stellen zoals volledige naam/entiteitsnaam en rechtsvorm, geboortedatum/identificatienummer, woonadres/maatschappelijk adres, type betaalrekening – eigen, gedeelde of wettelijke, of openbare blootstelling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen sommige aanvullende gegevens vereist zijn, zoals de eigendom van betaalrekeningen, het doel van de transacties en de herkomst van de geldmiddelen op uw betaalrekeningen. U verbindt zich ertoe om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken die noodzakelijk kan worden geacht voor de KYC-doeleinden en erkent dat niet-naleving van de KYC-vereisten ertoe kan leiden dat BudgetBakers weigert om u het AIS te verstrekken.

Door gebruik te maken van de door BudgetBakers aangeboden AIS, bevestigt u hierbij dat u (i) de wettelijke houder bent van de betreffende betaalrekening en het wettelijke recht hebt om de bijbehorende betaalrekeninggegevens te gebruiken, of (ii) door de wettelijke houder naar behoren gemachtigd bent om toegang te krijgen tot de betaalrekening en de gepersonaliseerde beveiligingsgegevens en bijbehorende betaalrekeninggegevens te gebruiken. U dient BudgetBakers en uw respectievelijke accountprovider onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van enig verlies, diefstal of onbevoegd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke beveiligingsgegevens of enige betalingsaccountgegevens. BudgetBakers behoudt zich het recht voor om u de toegang tot het AIS te ontzeggen indien BudgetBakers redelijkerwijs van mening is dat er sprake is van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik of openbaring van de hiervoor genoemde informatie.

Het AIS als zodanig wordt door BudgetBakers gratis ter beschikking gesteld. Dit laat onverlet eventuele kosten voor andere Services die door BudgetBakers of derden die de Relevante Apps exploiteren, worden geleverd. 

Wij wijzen u erop dat een derde partij, die uw betaalrekening onderhoudt, de Aanbieder in staat stelt gebruik te maken van haar API (Application Programming Interface), zodat de Aanbieder toegang krijgt tot informatie over uw betaalrekening. Door deze Voorwaarden te aanvaarden, erkent u dat er voorwaarden of privacybeleid van toepassing kunnen zijn op het gebruik van Services van derden. 

Bovendien kan BudgetBakers, om toegang te krijgen tot informatie over uw betaalrekening, gebruik maken van een oplossing van een derde partij die wordt geleverd door:

  • Salt Edge Inc., met maatschappelijke zetel te 35 Jack Aaron Drive, Ottawa, Ontario, K2G 6L2, Canada; toepasselijke voorwaarden en details over beveiliging en privacy zijn beschikbaar op www.saltedge.com;
  • Salt Edge Limited, een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, met registratienummer 11178811, met als statutair adres Shelton Street 71-75, Covent Garden, Londen, Engeland, WC2H 9JQ, Verenigd Koninkrijk; de toepasselijke voorwaarden en details over beveiliging en privacy zijn beschikbaar op www.saltedge.com; 
  • Yodlee, Inc., een vennootschap naar het recht van Delaware, met hoofdkantoor te 3600 Bridge Parkway, Suite 200, Redwood City, California 94065, toepasselijke voorwaarden en details over beveiliging en privacy zijn beschikbaar op https://www.yodlee.com/.

iOS- en Android-platforms

Let wel dat het Contract wordt gesloten tussen u en de Aanbieder, en niet met een derde partij zoals App Store, via welke u de App heeft aangeschaft. Daarom kunnen bijzondere voorwaarden van deze sites op u van toepassing zijn.

Geen enkele App Store is verantwoordelijk voor de App en/of de inhoud daarvan. De Aanbieder zal alle kwesties of vragen met betrekking tot de App behandelen. Dit geldt ook voor service en onderhoud van de App. Alle claims, hetzij van uzelf of van derden, moeten rechtstreeks aan de Aanbieder worden gericht, die als enige verantwoordelijk is voor de afhandeling van dergelijke claims.

De aan u verleende licentie is om de App te gebruiken zoals toegestaan door deze Voorwaarden en de Servicevoorwaarden van de respectievelijke App Store.

Volgens de voorwaarden van het Contract zijn Apple, Google Play en andere App Store aanbieders en hun gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen derde partij begunstigden. App Store aanbieders en hun gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen hebben door uw aanvaarding van deze Voorwaarden het recht om alle bepalingen van deze Voorwaarden tegen u als derde-begunstigde af te dwingen.

De App’s stabiliteit en consistentie

De Service wordt verleend op „as is“ en „zoals beschikbaar“ basis.

De Aanbieder garandeert niet dat (a) de Service aan uw specifieke eisen zal voldoen, (b) de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn, (c) de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, (d) de kwaliteit van enige Services, informatie of ander materiaal door u aangekocht of verkregen via de Service aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat (e) enige fouten in de App gecorrigeerd zullen worden.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin de App in sommige delen tijdelijk niet beschikbaar is of de Service om technische redenen wordt onderbroken. De stabiliteit en consistentie van de Service van de App wordt niet gegarandeerd.

Ondersteuning en onderhoud

Indien u vragen hebt, kunt u de aanbieder bereiken via de contactpersonen in de rubriek Contacten. Gelieve er rekening mee te houden dat de ondersteuning van de App beperkt kan zijn door de beperkte capaciteit van de Aanbieder.

Toestemmingen en Privacybeleid

Om toegang te krijgen tot de App functies zoals het maken of opslaan van uw foto’s, geo-locatie Services, synchronisatie van betaalrekeningen, identiteit, contacten, wifi verbinding of andere, moet u de Aanbieder toegangspermissies verlenen die vereist zijn door de App, respectievelijk door Google of Apple of een 3e partij aanbieder. Deze toegang zal alleen worden gebruikt voor de activiteiten die verband houden met de functionaliteit van de App; enige andere informatie wordt gescand op uw mobiele apparaat. U kunt uw toestemming voor toestemmingen beheren in de App en in de instellingen van uw mobiele apparaat. Verdere informatie is te vinden in het „Privacybeleid„. Indien u niet akkoord gaat met deze toestemmingen, zal de App de gevraagde functionaliteit niet kunnen tonen, daar waar de toestemming vereist is. Het niet akkoord gaan met deze Voorwaarden kan op elk moment kenbaar gemaakt worden door uw account te verwijderen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om u de Service te kunnen verlenen. Voor details over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Voorwaarden gebruikersaccount

De Aanbieder controleert de Gebruikersinhoud niet, maar behoudt zich het recht voor om Gebruikersinhoud om welke reden dan ook te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste Content en activiteiten die plaatsvinden onder uw account (zelfs wanneer Content wordt geplaatst door anderen die hun accounts hebben Gedeeld onder uw hoofdaccount).

U mag de App alleen gebruiken als u ouder bent dan 16 jaar. Door de App te gebruiken bevestigt u dat u ouder bent dan 16 jaar en dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt. 

Annulering en beëindiging

Uw account kan op elk moment worden geannuleerd door een annuleringsverzoek te sturen naar support@budgetbakers.com. Indien u gebruik maakt van het Freemium model van de App, zal al uw Inhoud van de App binnen 5 werkdagen worden verwijderd na een dergelijke annulering. Deze actie kan niet worden teruggevorderd zodra uw account is opgeheven. 

Indien de Service wordt beëindigd vóór het einde van uw huidige betaalde periode voor een Premium-functie, wordt uw beëindiging met onmiddellijke ingang van kracht. Het terugbetalingsbeleid wordt bepaald door de Servicevoorwaarden van de respectievelijke App Store. Tenzij anders vermeld in het terugbetalingsbeleid van de respectievelijke App Store, worden terugbetalingen in het algemeen niet door de Aanbieder verstrekt.

Licentie, auteursrecht en inhoudseigendom

De Aanbieder claimt geen intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud die u tijdens uw gebruik van de App creëert. Uw profiel en het geüploade materiaal blijven van u. Echter, door gebruik te maken van de functionaliteit Delen om uw Gebruikersaccount met anderen te delen, stemt u ermee in dat anderen uw Inhoud kunnen bekijken. 

U zult de Aanbieder vrijwaren tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure gemaakt of aangespannen tegen de Aanbieder door een derde partij die beweert dat Uw Content, of Uw gebruik van de App in overtreding van deze Voorwaarden, inbreuk maakt op of verduistert van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of de toepasselijke wetgeving schendt, en zult de Aanbieder schadeloos stellen voor enigerlei schade die uiteindelijk wordt toegewezen tegen, en voor redelijke advocaatkosten opgelopen door, de Aanbieder in verband met enigerlei dergelijke claim, eis, rechtszaak of procedure, mits de Aanbieder U onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt van de claim, eis, rechtszaak of procedure.

De Aanbieder behoudt zich alle rechten en aanspraken voor, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten op de App, de Website, Services en alle onderliggende technologie, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) het ontwerp, de technische oplossingen, de inhoud, het uiterlijk en het gevoel van de App. 

Afhankelijk van uw naleving van de Voorwaarden, verleent de Aanbieder u hierbij een beperkt, niet-commercieel, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar, niet-sublicentieerbaar recht om de App en alle gerelateerde Services te gebruiken gedurende de looptijd van het Contract en in overeenstemming met deze Voorwaarden. De licentie wordt alleen verleend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

U mag de App en de gerelateerde Services uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die worden beoogd en toegestaan door deze Voorwaarden. U mag de App of de Services niet verhuren, dupliceren, kopiëren, leasen, verkopen, overdragen, herdistribueren, in sublicentie geven of hergebruiken, met inbegrip van enigerlei gedeelte van de HTML/CSS, Java script, of visuele ontwerpelementen of concepten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

Beperking van aansprakelijkheid

Uw gebruik van de App en/of Services is geheel voor uw eigen risico. U begrijpt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat de Aanbieder niet aansprakelijk is voor enigerlei directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen als gevolg van deze Voorwaarden, het gebruik van de App en/of de Services of de handelingen van de Aanbieder in verband met de Service. In het bijzonder zal de Aanbieder niet aansprakelijk zijn voor enigerlei schade veroorzaakt door (a) ongepast gebruik van de Service; (b) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en Services als gevolg van enigerlei goederen, gegevens, informatie of Services gekocht of verkregen of berichten ontvangen of transacties aangegaan via of vanaf de Service; (c) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; of (d) verklaringen of gedrag van enigerlei derde partij op de Service.

De totale aansprakelijkheid van de Aanbieder zal niet meer bedragen dan de maandelijkse Prijs van de Premium-functie van de App (ongeacht of de Gebruiker de Prijs betaalt of het Freemium model van de App gebruikt).

De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Niettegenstaande iets van het tegendeel in deze Voorwaarden, zal in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid van de Aanbieder beperkt zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

U erkent hierbij en stemt ermee in dat de inhoud van de App en alle gerelateerde Services geen financieel, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies vormen en ook niet bedoeld zijn om als zodanig te worden beschouwd.

Slotbepalingen

De rechten en plichten die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden beheerst door de Tsjechische wet, in het bijzonder Wet nr. 89/2012 Coll., Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde en plaatselijk bevoegde Rechtbank in de Tsjechische Republiek.

De gebruiker heeft als consument ook het recht op buitengerechtelijke beslechting van een consumentengeschil. Voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen is de Tsjechische Financiële Arbiter bevoegd, met zetel te Legerova 69, 120 00 Praag, Tsjechische Republiek, E-mail: arbitr@finarbitr.cz, Web: www.finarbitr.cz/en/.

Toezicht op en inspectie van de bescherming van cliënten is de Tsjechische handelsinspectie(www.coi.cz) of de Tsjechische Nationale Bank(www.cnb.cz).

De Tsjechische Nationale Bank houdt toezicht op de naleving door de Aanbieder van de wettelijke regeling betreffende de procedure bij de uitvoering van de Service inzake het verstrekken van informatie over een betaalrekening. Wij wijzen u erop dat u, als Gebruiker van de App en/of de Services de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Tsjechische Nationale Bank.

Deze Voorwaarden en alle informatie over de App zijn uitsluitend beschikbaar in de Engelse taal. Engels zal worden gebruikt als primaire taal voor de communicatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker.  

Indien een deel van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, blijft het overige deel geldig en afdwingbaar.

Contactinformatie

Alle vragen, klachten of claims met betrekking tot de App of andere Services moeten worden gericht aan de Aanbieder via de volgende contactgegevens:

BudgetBakers s.r.o.

Bedrijfs-ID: 02882957

De heer Jan Muller (oprichter)

Adres:

Radlická 180/50, Smíchov

150 00 Praag 5

Tsjechische Republiek

e-mail: support@budgetbakers.com

www.budgetbakers.com

Play Store

App Store

***

Deze voorwaarden zijn in werking getreden op 1 september 2019 en zijn gewijzigd op 1 juli 2021 en 14 september 2021.

Share this page!

How it works

Resources

Support